2016. március 31., csütörtök

Thirring Gusztáv (1861–1941)

75 évvel ezelőtt ezen a napon (1941. március 31-én) hunyt el Thirring Gusztáv, statisztikus, demográfus, földrajztudós, helytörténet- és turisztikai író, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.
   Munkássága mind a hivatalos statisztika, mind a tudomány szemszögéből nézve kimagasló jelentőségő és kivételesen nagy terjedelmű. Fáradhatatlan munkával, széles körű tudományos felkészültséggel, példás munkaszeretettel, mintaszerűen szervezte és továbbfejlesztette a fővárosi statisztikai hivatalt. Kiváló szakértelme, az adatgyűjtési rendszerek megszervezése, gondos alapossággal kiépített feldolgozási módszerek bevezetése révén az általa megindított közlemények sorozata az adatok gazdag tárát hozta nyilvánosságra. Hivatala vezetése alatt nemcsak a hazai tudományos körökben, hanem nemzetközi viszonylatban is elsőrendű helyet vívott ki magának. Igazgatói működése idején az országos és a fővárosi statisztikai szerv között harmonikus együttműködés alakult ki. A főváros igazgatásával, valamint a Magyar Városok Országos Szövetségével szintén szorosabbra főzte hivatala kapcsolatait.
Tudományos munkássága sokoldalú. Foglalkozott statisztika- és demográfiaelmélettel, valamint az időszerű népesedési és társadalmi problémák megvilágításával. Az aggasztó mérvű kivándorlásról és a külföldi magyarságról az első összefoglaló könyvet A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság címmel írta.
   Tudományos munkásságának talán legfontosabb, legegyénibb fejezetével, a történeti statisztikával – és egyben a történeti demográfiával – már jóval a századforduló előtt kezdett foglalkozni. Elsősorban a XVIII. századbeli és a XIX. század első feléből származó források rendkívül munkaigényes feltárását és adataik aprólékos feldolgozását végezte el országos keretekben, egyben helytörténeti (kivált soproni) vonatkozásban is. A két világháború között különösen nagy lendülettel folytatott idevágó munkássága a történeti statisztika szempontjából hazánkban megalapozó jellegű. Történeti statisztikai tárgyú könyveivel és tanulmányaival ennek a kutatókörnek a legkiválóbb művelői közt is az élen foglalt helyet. Különösen két főműve: a II. József-féle népszámlálás eredményeinek úttörőszámba menő, első részletesebb közreadása és sokoldalú feldolgozása, valamint Sopron város XVIII. századbeli viszonyait több oldalról megvilágító népesedés- és gazdaságtörténeti könyve kimagasló értékű.
   Statisztikai munkáit a földrajz és a vele rokon tudományterületek körébe vágó dolgozatok egészítik ki. Az évkönyveket, zsebkönyveket, útikalauzokat, turista útleírásokat, idegenforgalmi dolgozatokat nem számítva közel harminc könyvet, és kétszáz–kétszázötven tanulmányt, továbbá sok száz kisebb közleményt, ismertetést, emlékezést, lexikon-, turista- és hírlapcikket, végül két családtörténeti művet írt.

Forrás: Pásztor Angelika – Thirring Lajos: Thirring Gusztáv. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 699–702. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése